Contact us

1. PI

    Zeng-Fu Xu, Ph.D.

E-mail : zfxu@xtbg.ac.cn;zengfu.xu@gmail.com

2.  Lab Manager

    Lab in Kunming:He Huiying(hhy@xtbg.org.cn

   

Comments are closed.